Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra Wintech A/S

 1. AFTALER
  Medmindre andet måtte være skriftligt aftalt med Wintech A/S gælder for alle leverancer (også leverancer uden for Skandinavien) de ”Almindelige Leveringsbetingelser – NL 01” med nedenstående ændringer, præciseringer og tilføjelser.
  Andre forhold relateret til en specifik indkøbsordre end de her anførte kræver således i hvert enkelt tilfælde skriftligt samtykke fra Wintech A/S. Ethvert tilbud er gældende i 14 dage og afgives med forbehold for endelig ordrebekræftelse fra Wintech A/S. Indsigelser mod de i en ordrebekræftelse anførte vilkår og specifikationer skal ske skriftligt  inden 5 dage fra ordrebekræftelsens datering.
 2. PRISER
  De i tilbuddet anførte priser er de på tilbudsdatoen gældende og alle priser er i DKK, medmindre andet er angivet. Ethvert tilbud forstås som én samlet leverance. Indtil prisen er endeligt bekræftet ved ordrebekræftelse fra Wintech A/S, forbeholdes det at regulere priser uden varsel ved ændringer i Wintech A/S’ indkøbspriser, valutakurser, afgifter m.v.
 3. LEVERING
  Enhver angivelse af leveringstider eller tidsrum for levering regnes – medmindre andet er anført i tilbuddet – fra endelig ordrebekræftelse. Alle leverancer sker, medmindre andet er skriftligt aftalt, ab. lager Hadsund. Hvis Wintech A/S ikke kan levere sin ydelse på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt, og dette skyldes forsinkelse hos en underleverandør, er Wintech A/S berettiget til at udskyde sin levering tilsvarende. Der beregnes ikke bod ved eventuel forsinket levering, men køber kan i overensstemmelse med NL 01 punkt 14 hæve aftalen og kræve erstatning, såfremt Wintech A/S ikke leverer indenfor en fastsat yderligere frist. Erstatningen er begrænset jf. NL 01 punkt 14, stk. 5.
 4. BETALING
  Betaling skal, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, ske netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdagen tilskrives morarente med 2 % af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned.
 5. EJENDOMSFORBEHOLD
  Wintech A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er modtaget.
 6. ANSVAR FOR MANGLER
  Reklamationer vedrørende mangler, der kan konstateres ved en undersøgelse af varen ved modtagelsen, skal ske skriftligt uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter varens modtagelse. I andre tilfælde skal reklamation ske straks, når køber konstaterer eller burde have konstateret manglen. Wintech A/S har intet ansvar for mangler, herunder funktionsevne eller egenskaber, ved produkter, der baserer sig på materiale eller tegninger/beregninger fra køber eller en af denne antaget medhjælp. 

  Tilsvarende gælder, hvis Wintech A/S bistår med rentegning, programmering eller udarbejdelse af prototyper ud fra købers oplysninger. Ved reparation, tilretning eller udskiftning af varer, foregår dette som udgangspunkt på Wintech A/S’ adresse, således at køber efter anmodning er forpligtet til at returnere varen til Wintech A/S og afholde de hermed forbundne omkostninger. Efter endt reparation, tilretning eller udskiftning returneres varen til køber for Wintech A/S’ regning. 
  Dette forudsætter, at returnering kan ske til en adresse i Danmark, og at afhjælpningen et sket på grundlag af en berettiget reklamation. Ansvaret for mangler er i øvrigt begrænset jf. NL 01 punkt 34.
 7. RETURNERING AF VARER
  Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale herom. Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original stand samt med original dokumentation.
 8. PRODUKTANSVAR
  Der henvises til NL 01, pkt. 35. Ansvaret er dog maksimeret til DKK 1 mio. pr. skade, ligesom Wintech A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
 9. TVISTER
  Tvister som udspringer af leverancer fra Wintech A/S, skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole med Retten i Hobro som værneting.